×
HelsinkiMissio käyttää evästeitä varmistaakseen mahdollisimman hyvän käyttökokemuksen. Jatkamalla sivustomme käyttöä hyväksyt käyttöehdot ja evästeiden käytön. Lue lisää ›
Hyväksy

Tarjouspyyntö HelsinkiMissio ry:n työnohjauspalvelut 2022 henkilöstölle

Hankinnat | HelsinkiMissio

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

HelsinkiMissio ry:n työnohjauspalvelut 2022 henkilöstölle;
määräaikaan mennessä saapuneet lisäkysymykset

Voiko tarjouksen laittaa useisiin hankintailmoituksen mukaisiin ryhmiin ilman, että joutuisi pulaan aikataulujen ja useiden ryhmien  vuoksi? Eli mitä sitovuus tässä kohtaan tarkoittaa?

  • Ainoastaan Senioripysäkin osalta on työnohjauksen ajankohta ennalta määrätty;  ti 8.30 - 11 välillä
  • Muut työnohjausryhmät sovitetaan erikseen kalentereihin valitun työnohjaajan kanssa, kuitenkin arkisin klo 8-16 väliselle ajalle
  • Sitova tarjous tarkoittaa valmiutta tarjota työnohjausta tarjouspyynnön mukaisin ehdoin. Hankintapäätökset on tarkoitus kuitenkin tehdä hyvissä ajoin elokuun loppuun mennessä.

Voiko laittaa tarjousta sellaiseen ryhmään, jonka määritettyyn haastatteluaikaan ei pääse osallistumaan?

  • Voi laittaa. Toivomme useampia ehdotuksia itselle sopivista vaihtoehtoisista haastatteluajoista tarjoukseen. Tämä siksi, koska haastatteluun osallistuu koko tiimi.

Näiden lisäksi saimme yhden kysymyksen, mikä koski henkilön omia mahdollisuuksia osallistua tarjouskilpailuun. Tähän on vastattu suoraan kysyjälle

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hankittava palvelu

Pyydämme kohteliaimmin tarjoustanne HelsinkiMissio ry:n vuoden 2022 työnohjauspalveluista
omalle henkilöstölle. Hankinnan kohde on kuvattu liitteessä 1.

Hankintamenettely
Hankinnassa käytetään avointa menettelyä. Tarjousta pyydetään STOryn jäseniltä sekä muilta
työnohjaajakoulutuksen saaneilta, jotka täyttävät työnohjaajalle asetetut kriteerit, katsovat
pystyvänsä toimittamaan tässä tarjouspyynnössä esitetyt työnohjauspalvelut laadukkaasti ja joilla
on mahdollisuus toteuttaa työnohjaus HelsinkiMission tiloissa Albertinkadulla tai työnohjaajan
omissa tiloissa Helsingin ydinkeskustan alueella pyydettyinä ajankohtina. Hankinnan arvioitu
laajuus on arviolta 66 puolentoista tunnin ryhmätyönohjausta ja 25 tunnin yksilötyönohjausta.

Osatarjoukset ja vaihtoehtoiset tarjoukset
Osatarjoukset ovat mahdollisia. Työnohjaajan edellytetään kuitenkin pystyvän tarjoamaan sekä
ryhmätyönohjauksen että yksilöllisien kriisityönohjauksen saman ryhmän osalta (koskee ryhmiä A
ja B).
Ryhmät ovat:
A. Nuorten keskusteluavun kaksikieliset ryhmät, 2 ryhmää, ryhmätyönohjaus sekä
tarvittaessa yksilöllinen kriisityönohjaus
B. Senioripysäkki, 1 ryhmä, ryhmätyönohjaus sekä tarvittaessa yksilöllinen kriisityönohjaus
C. Yksinäisyystyö, 1, ryhmä, ryhmätyönohjaus
D. Vapaaehtoistoiminnan koordinointi, 3 ryhmää, ryhmätyönohjaus

Tarjouksen sisältö
Varsinainen tarjousasiakirja/hakemus on vapaamuotoinen ja enintään kaksisivuinen asiakirja,
jonka tulee sisältää riittävät tiedot tarjottavan asiantuntijan kelpoisuuden ja tarjouksen
tarjouspyynnön mukaisuuden arviointiin. Hintalomake (liite 2) ja laadunarviointilomake (liite 3)
ovat tarjouksen pakollisia liitteitä. Tarjoukseen voi liittää lisäksi ansioluettelon. Muita liitteitä ei
huomioida. Tarjous liitteineen on laadittava suomen kielellä pl. vain A ryhmän työnohjausta
koskevat tarjoukset, jotka voidaan laatia myös ruotsiksi. Tarjous ei saa olla ehdollinen eikä omia
sopimusehtoja voi esittää tarjouksessa. Tarjouksia ei palauteta.
Sopimuskausi
Sopimus syntyy, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimuskausi on
määräaikainen ajalle 1.1.2022 – 31.12.2022. Sopimuskauteen sisältyy lisäksi yksi (1) optiovuosi
ajalle 1.1.2023 – 31.12.2023. Tilaaja päättää optiovuosien käytöstä erikseen. Option
käyttämisestä ilmoitetaan viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.
Optiona varataan myös mahdollisuus lisätyönohjausryhmien ja yksilötyönohjausten tilaamiseen
vuoden aikana ilmenevien tarpeiden mukaisesti. Optio ei sido hankintayksikköä ja option
käyttämisestä voidaan päättää myös ryhmittäin (A-D). Tämä sopimus ei myöskään velvoita
hankintayksikköä muiden kuin tässä sopimuksessa olevien työnohjausten hankintaan ko.
palveluntuottajalta.

Palvelutuottajalle asetettavat vaatimukset
Palvelutuottajalla on oltava riittävät taloudelliset, tekniset ja muut edellytykset hankinnan
toteuttamiseksi. Palvelun ja sen toteuttajan on täytettävä tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä
asetetut laatu- ja muut vaatimukset. Vapaamuotoisessa tarjousasiakirjassa ja sen liitteissä tulee
perustella tarjoajan soveltuvuus palvelutuottajaksi, taloudellinen vakavaraisuus, tarjottavien
asiantuntijoiden kelpoisuus, tarjottavien palveluiden laatu ja todentaa asiakastyytyväisyys,
tarjottavien palveluiden laajuus sekä tarjouspyynnön mukaisuus. Kts. myös kohdat Tarjoajien
kelpoisuuden ja soveltuvuuden arviointi sekä tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden
tarkistaminen. Tarjouksen pakollisia liitteitä ovat tarjouksen hintalomake (liite 2) ja
laadunarviointilomake (liite 3).

1. TYÖNOHJAUKSEN SISÄLTÖ
HelsinkiMission työnohjaushankinnan sisältö on määritelty liitteessä 1. Työnohjaajan
edellytetään pystyvän tarjoamaan sekä ryhmä- että yksilötyönohjauksen saman ryhmän osalta.
2. TYÖNOHJAUKSEN LAATU
2.1. Työnohjaajan ammattitaito
Työnohjaajalta edellytetään STOryn jäsenyyttä tai muuten osoitettua ammatillista
työnohjauksellista pätevyyttä tai psykoterapeutin tutkintoa, sekä työnohjaajakoulutuksen ohella
soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa (edellytys ryhmän A ja C osalta esim. psykologi,
filosofi) tai muutoin soveltuvaa riittävän laajaa koulutustaustaa (esim. sosiaali- ja terveysalan
amk). Palveluntuottajalta edellytetään riittävää osaamista ja kokemusta hankintayksikön
toimintakentästä sekä riittävän laajaa ja monipuolista työnohjaajakokemusta. Osaamista ja
kokemusta arvioidaan vapaamuotoisen tarjousasiakirjan sekä laadunarviointilomakkeen (liite 3)
avulla.
Työnohjaajan ammatillisesta ja laadullisesta osaamisesta kertovia mittareita ovat lisäksi muun
muassa työnohjauskokemuksen määrä ja monipuolisuus, oma työnohjaus, osallistuminen
työnohjaajille suunnattuihin täydennys- ja jatkokoulutuksiin, erilaiset ihmissuhde- ryhmänohjausja
vuorovaikutustaitoihin liittyvät koulutukset, työnohjausmuodot, alan seminaarit, mahdollinen
julkaisutoiminta, muu ohjaajakoulutus ja referenssit toteutuneista työnohjausprosesseista.
Lisäksi edellytetään sitoutumista työnohjauksen eettisiin periaatteisiin ja ammattitaidon
ylläpitämistä.
2.2. Yhteisesti sovitut tavoitteet
Työnohjaus aloitetaan tavoitteiden määrittämisellä, sovitaan työnohjauksen arviointiajankohdat
ja arviointimenetelmä ja tarvittaessa esimiesten osallistuminen työnohjauksen arviointiin.
Arvioidaan työnohjauksen yhteisten tavoitteiden toteutumista, osallistumista ja ohjattavien
omien tavoitteiden toteutumista. Pääsääntöisesti työnohjauksesta annetaan palautetta
esimiehille yhdessä työnohjattavien kanssa.
Työnohjauksen lähtökohtana ja työskentelyn perustana on työnohjaussopimus ja sen
noudattaminen. Työnohjaaja ei ota työyhteisön johtajuutta vaan kunnioittaa kaikkea
organisaatiossa tapahtuvaa kehittämistyötä ja sitä tekeviä ihmisiä.
2.3. Työnohjauksen suorittamispaikka ja tilalle asetetut vaatimukset
Hankintayksikkö edellyttää, että palveluntuottaja pystyy tarjoamaan kaikki työnohjauspalvelut
Helsingin ydinkeskustan alueella, mieluiten HelsinkiMission omissa toimitiloissa Albertinkadulla
tai tarvittaessa etäyhteyksien välityksellä. HelsinkiMission työntekijöiden työnohjaus tapahtuu
arkisin klo 8-16 välillä. Senioripysäkin ryhmätyönohjauksen tulee ajoittua tiistaiaamuihin klo 8.30-
11.00 välille.
3. TYÖNOHJAUSSOPIMUS
Työnohjaussopimuksessa Tilaaja määrittelee keskeiset sopimusehdot (hinta, määrä, kesto,
kohderyhmä, asiakaspalaute, peruuntuminen ja sopimuksen purkaminen).
Työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus ja ehdoton luottamuksellisuus työnohjauksessa
käsitellyistä asioista, työnohjattavista henkilöistä ja organisaatiosta. Työnohjausasiakkaiden nimiä
ei voida luovuttaa ulkopuolisille tahoille referenssitietoina työnohjaussopimuksen päättymisen
jälkeen. Työnohjaajaa velvoittaa salassapito- ja vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu myös
työnohjaussuhteen päätyttyä. Työnohjauskerroista työnohjaaja dokumentoi ajan, paikan,
osallistujamäärän ja keston. Työnohjaussuhteen päättyessä kaikki työnohjausta koskeva tiedot
passivoidaan tai tuhotaan.
4. TYÖNOHJAUKSEN PERUUNTUMINEN JA SOPIMUKSEN PURKAMINEN
Sovittuja työnohjauskertoja voidaan perua vain pakottavista syistä, tällaisia ovat: sairastapaus,
esimiehen velvoittava työtehtävä tai muu ylivoimainen este. Työnohjattavan tulee ilmoittaa
tuleva poissaolo välittömästi esteen ilmaantuessa työnohjaajalle. Yksilötyönohjauksen osalta
sairastumisen sattuessa sovitaan uusi korvaava aika.
Sopimusosapuolilla on oikeus purkaa sopimus, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo
sopimusvelvoitteen eikä kohtuullisessa ajassa korjaa laiminlyöntiään huomautuksesta
huolimatta. Työnohjattavien tulee saada käydä työnohjauksen päättymisprosessi työnohjaajan
kanssa ja päättämiseen tulee varata riittävästi aikaa. Sopimuksen purkamisaika on molemmilla
osapuolilla vähintään kaksi ohjauskertaa työnohjauksen päättämiseen.
5. TYÖNOHJAUKSEN HINNOITTELU
Yksilötyönohjauskerta kestää 60 minuuttia ja ryhmätyönohjausistunto 1,5 tuntia ja tapaamiset
järjestetään sopimuksen mukaan, pääsääntöisesti n. 4-8 viikon välein paitsi kesäkaudella, jolloin
työnohjauksessa on hieman pidempi tauko. Ryhmien koko on 3-10 henkilöä. Liitteessä
annettuihin hintoihin tulee sisältyä valmistelu, matka-aika ja työnohjausaika sekä arvonlisävero.
Henkilöstön työnohjaus tapahtuu arkipäivisin klo 8-16 välillä.
6. TYÖNOHJAAJAN TOIMINTA TILAAJAN KANSSA
Työnohjaaja kunnioittaa organisaation kehittämistyötä ja sitä tekeviä ihmisiä. Työnohjaajaa
sitovat eettiset periaatteet, salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. Työnohjausryhmää koskevista
asioista käydään keskustelua tehtyjen sopimusten mukaisesti. Tämä koskee mm.
työnohjaustapaamisten välillä tehtyjä yhteydenottoja. Työnohjaaja on velvollinen ilmoittamaan
tilaajalle, mikäli palveluntuottamiseen ilmaantuu pidempiaikainen keskeytys tai este.
7. LASKUTUS JA LASKUTUSAINEISTO
Laskutuksen tulee perustua sopimuksen mukaisiin ja työnohjauskaudella toteutuneisiin
tapaamiskertoihin. Työnohjaajan tulee ilmoittaa laskun liitteenä erittely työnohjauskerroista,
osallistujamäärä, työnohjauksen kesto ja arvonlisäverollinen hinta.
Tarjoajien valinta ja tarjousten vertailu
Tarjousten avaamisen jälkeen määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan.
Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa:
1. Tarjoajien kelpoisuuden ja soveltuvuuden arviointi
Tarjouskilpailusta suljetaan pois tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia
ja muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai
lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. Myös tarjoaja, joka syyllistyy olennaisesti
väärien tietojen antamiseen toimittaessaan liitteissä pyydettyjä tietoja tai joka ei asetetussa
määräajassa toimita pyydettyä selvitystä, suljetaan tarjouskilpailusta pois. Tarjoajan tulee
olla täyttänyt lakisääteiset velvoitteensa hankintalain ja muun lainsäädännön edellyttämällä
tavalla. Selvitys tarjoajan soveltuvuudesta annetaan tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden
mukaisesti.
Palveluntuottaja vastaa siitä, että tarjottavat palvelut ovat laadultaan ajantasaisia,
tasalaatuisia, kilpailukykyisiä ja työnohjauksen eettisten periaatteiden mukaisia (liite 4).
Palvelut tulee tuottaa huolellisesti ja sellaisella ammattitaidolla, mitä voidaan kohtuudella
olettaa ammattitaitoiselta työnohjaajalta.
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
Arviointi‐ ja valintaprosessin toisessa vaiheessa arvioidaan tarjousten vastaavuus
tarjouspyynnössä asetettuihin vaatimuksiin.
Hankintayksikkö hylkää tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset. Tarjous on tarjouspyynnön
vastainen esimerkiksi silloin, kun se ei täytä tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyjä hankintaa
koskevia vaatimuksia tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous
saapuu myöhästyneenä. Hankintayksikkö voi hylätä myös hankinnan laatuun ja laajuuteen
nähden poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen.
3. Tarjousten vertailu
Hankinnan valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudelliseen
edullisuuteen vaikuttavat tarjoajan tarjoamat hinnat ja tuottamien palveluiden laatu.
Tarjouspyynnön mukaisista tarjouksista valitaan hankintayksikön kannalta hintalaatusuhteeltaan
paras/parhaat.
Valinnassa hinnan ja laadun painoarvot ovat seuraavat:
 Hinta, painoarvo 50 %
 Laatu, painoarvo 50 %

Hintavertailu
Hinnat vertaillaan tarjouspyynnön hintalomakkeen avulla (liite 2). Vertailuhinta lasketaan
laskennallisen kokonaishinnan perusteella tarjotuilla hintatiedoilla. Vuodelle 2022
suunniteltu työnohjauksen kokonaisuus ei sido HelsinkiMissiota eikä ole
vähimmäislaskutusperuste nyt valittavalle palvelutuottajalle. Hintavertailun toteuttaa ja
dokumentoi HelsinkiMission taloushallinnon henkilöstö.
Hinnaltaan hankintayksikön kannalta edullisin saa 50 pistettä. Muiden tarjoajien pisteet
lasketaan suhteessa eniten pisteitä saaneeseen (edullisin hinta/vertailtava hinta x 50).

Laatuvertailu
Laatu arvioidaan tarjouspyynnön liitteessä 3 (laadunarviointilomake) esitettyjen
laatukriteerien mukaisesti. Hankintayksikkö edellyttää, että palvelutuottaja pystyy
todentamaan tarjottavien palveluidensa laadun liitteen mukaisten laatukriteerien
mukaisesti. Laadunarviointilomake sisältää 10 kysymystä, joiden vastauskentän
merkkimäärä on rajoitettu 1000 merkkiin. Jokaisesta kysymyksestä voi saada enintään viisi
pistettä. Tarjottavan palvelun laadusta voi saada maksimissaan 50 pistettä. Jokainen
vastauskohta arvioidaan hankintayksikön asettaman sisäisen työnohjauspalveluiden
laadunarviointiryhmän toimesta erikseen 0,5 pisteen tarkkuudella.
Palveluntuottajan valinta
Lopuksi hinta- ja laatuvertailupisteet lasketaan yhteen ja eniten pisteitä saaneet palveluntarjoajat
kutsutaan työnohjattavien tiimien tapaamiseen. Haastatteluun kutsutaan kahdesta kolmeen
työnohjaajaa ryhmää kohden. Tieto valinnasta haastattelukierrokselle lähetetään 19.8.2021
ja haastattelut järjestetään HelsinkiMission toimitiloissa (Albertinkatu 33, Helsinki) tai
etäyhteyksien välityksellä seuraavasti:
 Ryhmä A (Nuorten keskusteluapu): keskiviikkona 25.8. klo 9–12
 Ryhmä B (Senioripysäkki): tiistaina 24.8 klo 8.30–11.30
 Ryhmä C (Yksinäisyystyö): keskiviikkona 25.8. klo 13–16
 Ryhmä D (Vapaaehtoistoiminnan koordinointi): tiistaina 24.8. klo 9–12
Palveluntuottajat valitaan haastateltavien palveluntarjoajien joukosta. Hankintayksikön
palveluntuottajaksi voidaan valita näin ollen yhdestä neljään tarjoajaa. Hankintayksikkö voi myös
rajoittaa hankintapäätöksen koskemaan vain osaa ryhmistä (A-D), mikäli kaikkien ryhmien osalta
ei saada riittävän laadukkaita tarjouksia.
Asiakirjojen julkisuus sekä tarjoajan liike- ja ammattisalaisuudet
Hankinta-asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät
ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos tarjoajan mielestä jokin tarjouksen asiakirja sisältää liike- tai
ammattisalaisuuksia, on tarjoajan ilmoitettava tällainen tieto erillisellä asiakirjalla ja merkittävä
selvästi asiakirja merkinnällä ”LUOTTAMUKSELLINEN”. Tarjoushinta on kuitenkin julkinen.

Lisätiedot
Hankinnasta on mahdollista esittää tarkentavia lisäkysymyksiä. Hankintayksikkö vastaa vain
kirjallisesti esitettyihin kysymyksiin. Kysymykset on toimitettava hankintayksikölle osoitteeseen
hankinnat@helsinkimissio.fi 30.6.2021 klo 12:00 Suomen aikaa mennessä.
Lisätietoja HelsinkiMission toiminnasta: https://www.helsinkimissio.fi/
Lisäkysymyksiä koskevan sähköpostin aihekenttään pyydetään kirjoittamaan ”Lisäkysymys,
HelsinkiMission työnohjauspalvelut 2022 henkilöstölle”. Kooste kysymyksistä ja vastauksista
toimitetaan sähköpostitse kysymyksen jättäjille sekä julkaistaan HelsinkiMission internetsivuilla
https://www.helsinkimissio.fi/hankinnat 2.7.2021 klo 16:00 mennessä. Puhelintiedusteluja ei
oteta vastaan. Kysymykset on esitettävä suomeksi.

Hankintapäätös ja sopimusmenettely
Hankintayksiköllä on oikeus perustellusta syystä olla hyväksymättä mitään tarjousta.
Hankintayksiköllä on oikeus keskeyttää hankinta hankintalain mukaisin perustein.
Hankintapäätös lähetetään kaikille tarjoajille tiedoksi sähköpostilla. Tarjoajan tulee antaa
tarjouslomakkeella sähköpostiosoite, johon hankintapäätös annetaan tiedoksi.
Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen tehdään palvelusta erillinen kirjallinen sopimus.
Hankintasopimus voidaan tehdä ja panna täytäntöön aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun
tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja muutoksenhakuosoituksen tiedoksi.

Tarjousten jättäminen ja voimassaolo
Tarjoukset tulee toimittaa 31.7.2021 klo 16:00 mennessä. Tarjous tulee toimittaa
sähköpostitse osoitteella: hankinnat@helsinkimissio.fi. Sähköpostin osoitekenttään merkintä:
”Tarjous HelsinkiMission työnohjauspalveluista 2022 henkilöstölle”
. Yhteen
sähköpostiviestiin vain yksi työnohjaaja. Tarjouksen tulee olla voimassa sitovasti vähintään
31.12.2021 saakka.

Helsingissä 18.6.2021
Nella Paakkolanvaara
Talous- ja hallintojohtaja
HelsinkiMissio
Albertinkatu 33, 00180 Helsinki
www.helsinkimissio.fi

LIITTEET:
Liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus
Liite 2 Tarjouksen hintalomake
Liite 3 Laadunarviointilomake
Liite 4 Työnohjauksen eettiset periaatteet

Liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus
HelsinkiMission työntekijöilleen tarjoama työnohjaus
HelsinkiMissio tarjoaa ensisijaisesti keskustelu- ja kriisiaputyötä ja vapaaehtoistoiminnan parissa
työtä tekevälle henkilöstölleen mahdollisuuden työnohjaukseen. Työnohjaus on työntekijälle
suunnattu palvelu, jossa hän käsittelee työnohjaajan kanssa työhön liittyviä aiheita. Työnohjaus
auttaa kirkastamaan ja jäsentämään työn tavoitteita ja omaa työroolia. Työnohjausta voi hyödyntää,
kun esimerkiksi haluaa ammattilaisen tukea omien työtapojen arviointiin, uusien näkökulmien
avaamiseen tai työhön liittyvän motivaation ja jaksamisen löytymiseen.
Suomen työnohjaajat ry määrittelee tyohjauksen oman työn tutkimiseksi, arvioimiseksi ja kehittämiseksi koulutetun työnohjaajan avulla.
Työnohjaus on työn arviointia, tutkimista, kehittämistä ja työtilanteiden käsittelyä tavoitteena auttaa ohjattavaa näkemään työnsä selvemmin ja
löytämään uusia näkökulmia ja ratkaisuja käytännön työhön. Työnohjauksen tavoitteet tulee olla
realistiset sekä niistä johdetun aikataulun, työskentelytavat ja hinnoittelun. Työnohjauksen tavoite
määritellään aina jokaiseen työnohjausprosessiin työnohjaukseen osallistuvien, työyhteisön
esimiehen (tilaajan) ja työnohjaajan kesken. Tavoitteita ja niiden toteutumista tarkastellaan säännöllisesti ja tarvittaessa niitä täsmennetään prosessin kuluessa.
Työnohjaus on luottamuksellista ja vaitiolovelvollista toimintaa suhteessa tilaajaan ja ohjattaviin.
Työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus työnohjattavista (organisaatio, työryhmä ja henkilöt) ja
kaikesta työnohjauksen aikana käydystä sisällöstä. Työnohjauksen tavoitteet ja
toteuttamissuunnitelma määritellään aina tilaajan työnohjauksen tarpeista.

Työnohjauksen ensisijainen muoto HelsinkiMissiossa on ryhmätyönohjaus samassa asemassa
oleville työntekijöille. Ryhmätyönohjauksessa työvälineenä on vuorovaikutusprosessi. Ryhmän
jäsenet tutkivat ja kehittävät yhteistä tai kunkin omaa työskentelyä määriteltyjen tavoitteiden
mukaisesti.
Ryhmätyönohjausta voidaan käyttää tilanteen/tiimin tarpeen mukaan esim. seuraaviin teemoihin:
 ammatillisuuden ja ammatillisten käytäntöjen vahvistaminen
 työn vaativuudesta johtuvien paineiden purkaminen
 haasteellisten asiakastilanteiden käsittely
 palvelujen tai palvelujärjestelmän kehittäminen
 työn muutoksiin valmistautuminen tai muutostilanteessa toimiminen
 tiimin toimivuuden ja vuorovaikutuksen kehittäminen
Työnohjaus on ensisijaisesti tarkoitettu ammatillisen työn tekemisen tueksi. Työnohjaus ei ole
henkilökohtaiseen elämään liittyvien kriisitilanteiden purkuun tarkoitettu. Työnohjausta ei myöskään
tule käyttää työyhteisön mahdollisten ristiriitatilanteiden selvittelyyn, näiden käsittelyyn on
oma prosessi työterveyshuollon kanssa.
Myös yksilötyönohjaus on mahdollista työn perustellusta syystä (esim. työntekijä on vailla
samassa asemassa olevia työntekijöitä), tai työn luonne sitä vaatii. Työnohjauksen tarpeesta tulee
aina keskustella oman esimiehen kanssa. Ennen työnohjausjakson alkamista tehdään
työnohjaussopimus asiakkaan ja työnantajan kanssa. Sopimuksessa työnohjaukselle asetetaan
tavoitteet, joiden toteutumista esimiehen tulee seurata. Yksilötyönohjaus on henkilökohtaista,
työnohjaajan ja ohjattavan välistä ammatillista vuorovaikutusta. Tavoitteena on ohjattavan
ammatillinen tuki ja kehittyminen perustehtävässään organisaation tavoitteiden mukaisesti.
Ohjaustyö lähtee ohjattavan näkemyksistä ja kokemuksista.
Yhteisötyönohjausta on mahdollista käyttää kirkastamaan yhteisiä tavoitteita ja toimintatapoja.
Yhteisötyönohjaukseen osallistuu samanaikaisesti koko työyhteisö, joka toimii yhdessä myös
ohjausten ulkopuolella ja siihen voivat osallistua esihenkilö sekä työntekijät.

Työnohjausryhmät A-D
A. Nuorten keskusteluavun kaksikielinen ryhmä, 5-6 henkilöä/ryhmä, 2
ryhmätyönohjausryhmää, 13 krt/vuosi. Tarvittaessa yksilöllinen kriisityönohjaus
Optio sille, että työnohjaaja tapaa 2 kertaa/vuosi koko 11-12 henkilön tiimin
Nuorten kriisipiste – Krisjouren för unga tarjoaa maksutonta ja luottamuksellista kriisityöntekijän
kanssa käytävää keskusteluapua 12–29-vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen sekä nuorille
pareille. Nuori voi varata ensimmäisen ajan kriisityöntekijälle nettikalenterista 24/7. Apu voi
saada anonyymisti, ilman lähetettä tai diagnoosia. Nuorten kriisityön tavoitteena on vähentää
yksinäisyyttä sekä lisätä ja ylläpitää hyvinvointia kriisistä huolimatta.
Nuorten Kriisipisteen – Krisjouren för ungan työnohjauksen kannalta on keskeistä, että
työnohjaaja on kaksikielinen (suomi/ruotsi) ja hän pystyy tukemaan kaksikulttuurisen tiimin
integraatiota. Toiveena on myös, että työnohjaajalla on ylempi korkeakoulututkinto tai vastaavat
tiedot. Nuorten keskusteluavussa tehdään kriisityötä sekä lyhytinterventioita, joten niiden
tuntemus korostuu myös työnohjauksessa. Nuorten keskusteluavun tiimissä on vahva
palautetietoinen työkulttuuri, joka ulottuu myös työnohjaukseen. Työnohjaajan edellytetään
käyttävän lyhyttä työnohjauksen arviointilomaketta LASS jokaisen tapaamisen päätteeksi.
HelsinkiMissio perehdyttää työnohjaajan arviointimittarin käyttöön.
Lue lisää: https://www.helsinkimissio.fi/nuorten-kriisipiste
Samtalshjälpen för unga, tvåspråkig arbetsgrupp, 5-6 personer/grupp, två
grupparbetshandledningsgrupper, 13 gånger/år. Option för individuell krisarbetshandledning
samt för att arbetshandledaren träffar hela teamet på 11-12 personer 2 gånger/år.
Krisjouren för Unga erbjuder individuellt avgiftsfritt och konfidentiellt samtalsstöd för 12-29
åriga unga och deras familjer, samt för unga par. Den unga kan boka en första tid till en
krisarbetare genom en webbkalender 24/7. Den unga kan få hjälp anonymt, utan remiss eller
diagnos. Krisarbetets syfte är att minska ensamhet samt öka och upprätthålla den ungas
välmående trots en pågående livskris.
Centralt för arbetshandledningen för Nuorten kriisipiste – Krisjouren för unga är att
arbetshandledaren är tvåspråkig (finska/svenska) och att hen kan stöda det tvåspråkiga teamets
integration. Arbetshandledaren önskas också ha en högre högskoleexamen eller motsvarande
kunskaper. I samtalshjälpen tillämpas krisarbete och korttidsinterventioner, så vikten av att
känna till dessa sträcker sig också till arbetshandledningen. Teamet för samtalshjälp för unga
har en starkt feedbackinformerad arbetskultur som också inbegriper arbetshandledningen.
Arbetshandledaren förväntas använda det korta utvärderingsformuläret för arbetshandledning
LASS i slutet av varje träff. HelsingforsMission erbjuder arbetshandledaren orientering i
användandet av mätaren.
Läs mera: https://www.helsingforsmission.fi/ungdomar

B. Senioripysäkki, yksi ryhmä, 5 henkilöä, 13 ryhmätyönohjausta/vuosi.
Tarvittaessa yksilöllinen kriisityönohjaus
HelsinkiMission Senioripysäkki tarjoaa yli 60-vuotiaille ammattilaisen ohjaamia terapeuttisia
keskusteluryhmiä. Senioripysäkin palvelut ovat maksuttomia ja ehdottoman luottamuksellisia.
Ammatillisesti ohjatuissa vertaisryhmissä keskustellaan ikääntymiseen liittyvistä asioista.
Ryhmissä voi yhdessä muiden osallistujien kanssa tutkia omia ja toisten mielen sisältöjä –
kokemuksia, ajatuksia ja tunteita – sekä löytää niille uusia näkökulmia. Ryhmissä tutustutaan
itseen ja toisiin vuorovaikutuksen avulla. Toiminnan tavoitteena on lievittää yksinäisyyttä ja tukea
senioreiden hyvinvointia. Ryhmäprosessi jatkuu vielä ryhmän päättymisen jälkeenkin, koska
ryhmän kannatteleva vaikutus kestää pitkään. Senioripysäkillä on eripituisia terapeuttisia
keskusteluryhmiä. Jokainen asiakas tavataan aina ensin kahden kesken. Senioripysäkki-ryhmiä
ohjaavat HelsinkiMission ammattilaiset sekä valtakunnallisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoalan
ammattilaiset, jotka ovat suorittaneet Senioripysäkki-ryhmänohjaajakoulutuksen.
Senioripysäkin työnohjauksen osalta korostuvat erityisesti Mentalisaatio-osaaminen ryhmissä ja
parityössä, senioreiden tuntemus, keskusteluryhmäosaaminen sekä parisuhteiden auttamistyön
osaaminen. Senioripysäkillä on palautetietoinen työkulttuuri, joka ulottuu myös työnohjaukseen.
Työnohjaajan edellytetään käyttävän lyhyttä työnohjauksen arviointilomaketta LASS jokaisen
tapaamisen päätteeksi. HelsinkiMissio perehdyttää työnohjaajan arviointimittarin käyttöön.
Lue lisää: https://www.helsinkimissio.fi/senioripysakki

C. Yksinäisyystyö, 1 ryhmä, 3-8 henkilöä hankerahoituspäätöksistä riippuen, 10
ryhmätyönohjausta
Yksinäisyystyö tukee yksinäisiä löytämään itse ratkaisuja yksinäisyyden lievittämiseen.
Työskentelyn avulla ihminen pääsee pohtimaan käsityksiään itsestään ja muista. Ymmärtämällä
paremmin yksinäisyyden tunteita ihminen löytää keinoja muuttaa käyttäytymistään ja elämäänsä
toivomaansa suuntaan. Pohdintojen tueksi tarjotaan tietoa, tehtäviä ja keskustelutapaamisia
ammattilaisten kanssa.
Työskentelyn lähtökohtana on henkilön tämänhetkinen sosiaalinen tilanne ja tavoitteet
yksinäisyyden suhteen. Lähtötilanne kartoitetaan yhdessä ammattilaisen kanssa. Samalla
annetaan ohjeet itsenäiseen työskentelyyn, joka tapahtuu tehtävien avulla. Tavoitteena on lisätä
tunteiden, ajatusten ja toimintatapojen joustavuutta ja vaihtoehtoisia tulkintoja, jolloin asioihin
löytyy uusia näkemyksiä.
Työnohjaajalta edellytetään riittävää, pitkäaikaista kokemusta asiakkaiden kanssa tehdystä
kahdenkeskisestä keskusteluterapeuttisesta työstä ja vähintään kolmen vuoden koulutus, joka
pitää sisällään kognitiivisten menetelmien käytön. Kokemus työmuodon juurruttamisesta,
kouluttamisesta ja tutkimuksesta on eduksi.
Lue lisää: https://www.helsinkimissio.fi/yksinaisyys

D. Vapaaehtoistyön koordinointi, 3 ryhmää, 8 ryhmätyönohjausta/ryhmä
HelsinkiMissiossa toimii kolme vapaaehtoistoimintaa koordinoivaa tiimiä: seniorityön tiimi,
perhetyön tiimi ja nuorisotyön tiimi.
Kolme ryhmää, 8 kertaa/ryhmä. Koordinaattoreiden työnohjausten kesto on 1,5t.
 1. ryhmässä 10 koordinaattoria/kerta.
 2. ryhmässä 6 koordinaattoria/kerta.
 3. ryhmässä 5 koordinaattoria/kerta
Vapaaehtoistoiminnan yksikkö koostuu kolmesta eri kohderyhmien parissa työskentelevästä
tiimistä (seniorityön, perhetyön sekä nuorisotyön tiimi). Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorit
(21) koordinoivat noin tuhatta vapaaehtoista tuottamaan noin 40 000 kontaktia kuuden eri
palvelualueen sisällä.
Vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on vähentää kohderyhmien yksinäisyyttä sekä tarjota
konkreettista apua asiakaskohderyhmien erityispiirteiden mukaisiin tarpeisiin. Lisäksi
vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on tukea asiakaskohderyhmien hyvinvointia hyvän arjen ja
elämänhallinnan vahvistamiseksi.
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori organisoi ja kehittää toimintaa, joka palvelee sekä
asiakaskohderyhmää että toiminnan parissa olevia vapaaehtoisia. Asiakaskohderyhmien
erityistarpeiden tunnistamisen ja täyttämisen lisäksi vapaaehtoistoiminnan koordinaattorilta
edellytetään siis myös vapaaehtoisten tarpeiden tunnistamista ja täyttämistä, ja näiden kahden
(asiakaskohderyhmien sekä vapaaehtoisten) tarpeiden yhteensovittamista.
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin vastuulla on vapaaehtoistyön organisoiminen,
vapaaehtoisten rekrytointi, koulutus, perehdyttäminen ja sitouttaminen, sekä
vapaaehtoistoiminnassa tukeminen. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin ammattitaitoon
kuuluu myös asiakaskohderyhmien palveluohjaus, ja työssä olennaista on taito johtaa sekä
asioita että ihmisiä.
Vapaaehtoistoiminnan yksikön työnohjauksen kannalta on keskeistä, että työnohjaajalla on
ymmärrystä sekä vapaaehtoistoiminnan että asiakaskohderyhmien kohderyhmän
erityispiirteiden tuntemista.
Lue lisää tiimien työntekijöistä: https://www.helsinkimissio.fi/ihmiset ja HelsinkiMission
vapaaehtoistyöstä: https://www.helsinkimissio.fi/vapaaehtoistyo
Optiona varataan mahdollisuus käyttää valittavaa työnohjaajaa myös Aggredin
ryhmäohjaukseen, mikäli työnohjaajan osaamisen katsotaan tukevan riittävällä tavalla
tiimin (6-7 hlöä) työnohjauksellisia tarpeita. Optio ei velvoita hankintayksikköä. Tarjoajan
soveltuvuutta arvioidaan liitteen 3 lisäkysymyksellä.
Aggredi on vuodesta 2006 toiminut katuväkivallan tekijöihin keskittyvä HelsinkiMission
työmuoto, jota Veikkaus tukee. Aggredi ylläpitää ja kehittää järjestelmää, jolla saadaan vaikeasti
tavoitettavat ja heikosti motivoituvat asiakkaat hoidollisen työn piiriin. Toisena tehtävänä on
kodin ulkopuoliseen väkivaltaan syyllistyneiden asiakkaiden kanssa tehtävien hoidollisten
työmenetelmien kehittäminen. Aggredi on 18-49-vuotiaisiin kodin ulkopuolisen väkivallan
tekijöihin keskittyvä hoidollinen työmuoto. Sen tavoitteena on saada väkivaltainen käytös
vähenemään tai loppumaan. Aggredi tarjoaa mahdollisuuden käsitellä väkivallasta syntyneitä
ongelmia puolueettomalla maaperällä. Aggredin asiakastyö on suunnitelmallista ja
terapeuttisesti orientoitunutta hoidollista työtä. Siinä käytetään sosiaaliseen konstruktionismin
viitekehykseen pohjautuvia työmenetelmiä, joissa kunnioitetaan asiakkaan omaa totuuden
määrittelyä ja sen muokkautumista vuorovaikutuksessa muiden kanssa.
Lue lisää Aggredista: https://www.helsinkimissio.fi/aggredi
Optiona varataan mahdollisuus käyttää valittavaa työnohjaajaa myös esihenkilöiden (7) ja
johdon (3) ryhmätyönohjaukseen, mikäli työnohjaajan osaamisen katsotaan tukevan
riittävällä tavalla ryhmien työnohjauksellisia tarpeita. Optio ei velvoita hankintayksikköä.
Tarjoajan soveltuvuutta arvioidaan liitteen 3 lisäkysymyksellä. Esihenkilöitä on 7, johtajia 3.
Johtoryhmän lisäksi esihenkilöt yhdessä johdon kanssa muodostavat esihenkilöfoorumin.
Esihenkilöt ja johto arvioivat sekä johtavat toimintaa organisaation ja asiakkaan näkökulmasta
huomioimalla toimintaympäristön. Esihenkilöt vastaavat omista yksiköistään, joiden koko ja
toiminta-alue vaihtelevat.